S5 User Choice
June 25, 2017
ไทย สไมล์ เนอร์สซิ่งโฮม พํฒนาการ23,คลองตัน
the life care nursinghome เดอะไลฟ์ แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
banner150.gif
โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
Digg!

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

350x233_seniorhousing.jpgความชราเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมักจะเกี่ยวโยงไปถึง การเปลี่ยนแปลงในทางสรีรวิทยา ของร่างกายมีสภาพการเสื่อม ของระบบอวัยวะต่าง ๆ ทางองค์การอนามัยโลก ได้ตั้งเกณฑ์ขึ้นเพื่อใช้กันทั่ว ๆ ไปว่า ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้ม ของการเพิ่มประชากรกลุ่มนี้ จะมีมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก การพัฒนาทางการแพทย ์และสาธารณสุข ในประเทศไทยนั้นมีรายงานจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ พบว่าจำนวน ผู้สูงอายุไทย ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าในปี 2543 จะมีผู้สูงอายุถึง 4.8 ล้านคนและอายุเฉลี่ยปัจจุบันคือ 67.6 ปี

การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน เป็นผลมาจากการเตรียมตัวของท่าน ซึ่งโภชนาการจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในช่วงอายุนี้ การที่ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือได้มากเกินไป จะมีผลซ้ำเติมอวัยวะต่าง ในร่างกายที่มีแนวโน้มจะเสื่อมอยู่แล้วให้เสื่อมมากขึ้น นอกจากนี้อุบัติการณ์การเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง จะมีผลต่อภาวะโภชนาการทั้งสิ้น

โภชนาการในผู้สูงอายุ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

กลุ่มที่ 1 อาหารที่เหมาะสมสำหรับ เมตะบอลิสมคือสารอาหารที่ได้รับเพียงพอต่อความต้องการของร่างการในแต่ละวัน

กลุ่มที่ 2 อาหารเพื่อช่วยให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวหรืออาหารเพื่อเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นการช่วยชะลอสุขภาพมิให้เสื่อมเร็ว

และป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่อาจป้องกันได้ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ

กลุ่มที่ 3 อาหารที่เหมาะสมกับโรคซึ่งเกิดขึ้นเสมอ ๆ หรือมักจะเป็นโรคประจำตัวของผู้สูงวัย เช่น อาหารสำหรับ ผู้ที่เป็นโรคความดัน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคเก้าท์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงสภานการณืต่าง ๆ เช่น อาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุในสภาวะนั้น ๆ และทรัพยากร ธรรมชาติที่เรามีอยู่ ซึ่งสามารถดัดแปลงให้เหมาะสม โดยพิจารณาถึง คุณภาพ และเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นหลัก พร้อมกันนั้นก็ควรต้อง ยอมรับด้วยว่า อาหารที่เหมาะสมสำหรับคนสูงอายุคนหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมสำหรับอีกคนหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่ทางกายภาพ สภาพของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของคนนั้น ๆ เป็นสำคัญ วิธีการง่าย ๆ ที่จะใช้เป็น เครื่องบ่งชี้ว่าบุคคลผู้นั้น น่าจะมีอายุยืนยาวหรือไม่ นอกเหนือไปจาก โภชนาการที่ถูกต้องแล้ว มีหลายประการ

ประการที่ 1 ประวัติครอบครัวที่มีอายุยืนยาวถ้าบิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย และพี่น้องมีอายุยืนยาว โอกาสที่บุคคลนั้น จะมีอายุยืนยาวไปด้วยจะมีสูงขึ้น เพราะเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ของแต่ละบุคคล

ประการที่ 2 ลักษณะนิสัย ผู้ที่ดื่มเหล้ามากจะพบว่ามีอายุสั้น เพราะการติดสุราจะนำพาไปสู่การเกิดโรค เช่น โรคตับแข็ง ซึ่งเป็นสาเหตุ การเกิดมะเร็งตับได้ การสูบบุหรี่มากจะเป็นสาเหตุของ การเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด รวมทั้ง เป็นผลร้ายแก่ปอดผู้ที่สูบบุหรี่มาก ๆ โอกาสที่จะมีสุขภาพดีและอายุยืนน้อยกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

ประการที่ 3 ความอ้วนเกินไป หรือผอมเกินไป จากการศึกษาเปรียบเทียบโดยรวบรวมตัวเลขระหว่างปี 1954-1972 ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ที่ มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์กลางเล็กน้อย มีอัตราตายต่ำสุด โดยทั่ว ๆ ไป และผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์กลางไม่เกิน 15% ก็มีอัตราการตายไม่สูงกว่าเช่นเดียวกัน ฉะนั้น การควบคุมน้ำหนัก ให้เข้ามาตรฐานตาม ความสูงและอายุของคนไทย อย่าให้ถึงกับอ้วนมาก ๆ จะทำให้อายุยืนยาว (น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์กลาง 20% ขึ้นไป) วิธีตรวจเช็คว่าอ้วน หรือไม่ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยใช้ความสุง ซึ่งวัดเป็น ซม. ลบ ด้วย 100 ถ้าเป็นหญิงลบด้วย 110 ก็จะได้น้ำหนักที่พอดี แต่ถ้าน้ำหนักน้อย หรือผอมเกินไปอัตราตาย ก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน

ปัญหาที่ผู้สูงอายุกินอาหารได้น้อยลงอาจมีสาเหตุมาจาก food1.jpg

1. ปัญหาเรื่องเหงือกและฟัน การสูญเสียฟัน ฟันผุ ใส่ฟันใหม่แล้วยังไม่เจ้าที่ เป็นโรคเหงือก ทำให้เคี้ยวอาหารลำบากเป็นสาเหตุทำให้ไม่อยากรับประทานอาหารที่ต้องเคี้ยว เช่น เนื้อสัตสว์ หรือผักต่าง ๆ ซึ่งอาจะทำให้เกิดการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น กรดอะมิดน แร่ธาตุ และกากใยอาหาร ซึ่งผลที่ตามมาคือจะทำให้ท้องผูก

2. รสชาดอาหารจะลดลง ทั้งนี้เป็นเพราะปุ่มรับรสอาหารที่ลิ้นเสื่อมและมีจำนวนลดลง ทำให้ต้องกินอาหารรสจัด เช่น เค็มจัด ทำให้มีอาการบวม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

3. การรับกลิ่นอาหารลดลงในผู้สูงอายุ ปลายประสาทรับกลิ่นในจมูกทำหน้าที่ไม่ได้ดีเหมือนเดิม จึงทำให้ไม่สามารถได้กลิ่นอาหารบางชนิดที่เคยชอบเหมือนเดิมเป็นสาเหตุทำให้ความอยากรับประทานของอาหารลดลง

4. ความกังวลที่มีในจิตใจ ผู้สูงอายุมักจะมีความกังวลและความเศร้า ซึ่งอาจเกิดจาก การสูญเสียเพื่อน หรือบุคคลที่ เคยอยู่ร่วมกัน ลูกหลานไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ความกังวลด้านเศรษฐกิจของตนเอง และครอบครัวสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายในชีวิต ไม่อยากรับประทาน จึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้สูงอายุมักจะขาดอาหาร

5. ไม่สามารถที่จะทำ หรือเตรียมอาหารได้ด้วยตนเองตามธรรมชาติ สมรรถภาพของร่างกายจะลดลงตามอายุ มีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งอาจมีปัญหา ในการจัดหาอาหารให้ตนเอง เช่น สายตาเสื่อม มีความพิการ ในการเคลื่อนไหวของมือ ขาและเท้า หรือมีความพิการ ในการเคลื่อนไหวของมือ ขาและเท้า หรือมีความพิการ ทางสมองด้วย เช่น ผู้ที่เป็นอัมพาตจากการเคลื่อนที่ไม่ได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากลูกหลาน ญาติพี่น้อง และผู้ที่ใกล้ชิด ซึ่งปัญหาของผู้สูงอายุในเรื่องอาหารการกินจึงมีปัญหา ทั้งกินไม่ได้และกินไม่พอ จนทำให้เกิดภาวะ ขาดสารอาหาร เช่น การขาดแร่ธาตุแคลเซียม เหล็ก และการขาดวิตามินต่าง ๆ แต่ถ้า ผู้สูงอายุ ได้รับอาหารอย่างมากไป ไม่ถูกสัดส่วน ก็อาจเกิดปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

ความต้องการสารอาหารในผู้สูงอายุ

โดยปกติปริมาณความต้องการสารอาหาร ในแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ขนาดของร่างกาย สุขภาพ และการใช้พลังงานผู้สูงอายุ ต้องการพลังงาน เพื่อการทำงานน้อยลงกว่าวัยหนุ่มสาว เนื่องจากการทำงาน ของอวัยวะต่าง ๆเช่น หัวใจ ตับ ปอด ฯลฯ ลดลง การทำงานของกล้ามเนื้อลดลง ความต้องการของพลังงาน ในระยะพักลดลง เนื่องจากมีการสลายตัวของกล้ามเนื้อมากขึ้น 

พลังงาน 

ทางกองโภชนาการกรมอนามัยของไทย ได้เสนอแนะความต้องการพลังงาน ของผู้สูงอายุต่อวันดังนี้ คือ

ในผู้ชาย 2250 กิโลแคลอรี่

ในผู้หญิง 1850 กิโลแคลอรี่

banana.jpgส่วนคณะกรรมการร่วม FAO/WHO เสนอแนะ ให้ลดพลังงานในอาหารลงประมาณ 5% (2-8%) ต่อทุก ๆ 10 ปี เมื่อมีอายุเกิน 20 ปีไปแล้วจนถึงอายุ 59 ปี เมื่ออายุ 60-69 ปี ให้ลดพลังงานลง 10% เมื่ออายุ 70 ปีขึ้นไปให้ลดลง 20% สำหรับกองโภชนาการกรมอนามัยนั้น แนะนำให้ลดพลังงานลงเฉลี่ย 100 แคลอรี่ ต่อทุก 10 ปีที่เพิ่มขึ้น แต่พลังงานผู้สูงอายุได้รับไม่ควรน้อยกว่า 1200 แคลอรี่ เพราะจะทำให้ได้รับสารอาหาร ไม่เพียงพอ

ดังนั้นผู้สูงอายุควร เลือกรับประทานอาหาร ที่ให้พลังงานน้อย เช่น ผลไม้และผักต่าง ๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่ ให้พลังงานสูง เช่น ไขมัน คาร์โบไฮเดรท ประเภทน้ำตาล เพราะหากบริโภคจำพวก ไขมัน และน้ำตาลมาก จะทำให้อ้วน เนื่องจาก การได้รับพลังงานเกินความต้องการ ของร่างกาย นอกจากนี้แล้วควรจะมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โปรตีน ตามภาคทฤษฎีแล้ว ร่างกายมีความต้องการอาหารโปรตีนลดลงเมื่ออายุสูงขึ้น เพราะร่างกายมีกล้ามเนื้อและโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุจำเป็นต้อง ได้รับโปรตีนให้เพียงพอเพื่อ ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ ผู้สูงอายุควรจะได้รับโปรตีนประมาณ 12-15% การบริโภคโปรตีนถ้ามากเกินไป จะมีผลทำให้ลดการดูดกลับ (resorption) ของแคลเซียมที่ไต เป็นผลให้มีการขับแคลเซียมทางปัสสาวะมากขึ้น มีส่วนทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ได้ โปรตีนที่ได้รับควรเป็น โปรตีนที่มีคุณค่าสูง และย่อยง่ายเพื่อ จะทำให้กรดอะมิโนที่จำเป็นครบ เช่น ไข่ นม ปลา ถั่วเหลือง

ไขมัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าผู้สูงอายุมีความต้องการพลังงานลดลง ซึ่งอาหารที่ให้พลังงานสูงก็คือไขมัน ดังนั้นพลังงานที่ได้จากไขมันไม่ควรเกิน 25-30% ของปริมาณพลังงานทั้งหมด ที่ได้รับต่อวัน เนื่องจาก ไขมันจากสัตว์  เป็นสาเหตุหนึ่ง ของการเพิ่มระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งทำให้เกิดปัญหาไขมันอุดตันในเส้นเลือด และเกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงแต่ให้บริโภคน้ำมันพืชแทน เช่น น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำ แต่หลีกเลี่ยงการใช้กะทิ เพราะมีไขมันอิ่มตัวมาก

คาร์โบไฮเดรท แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ คาร์โบไฮเดรทเชิงเดี่ยว เช่น น้ำตาล ซึ่งผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยง เพราะหากรับประทานมากไป อาจทำให้ระดับน้ำตาบในเลือดสูงขึ้น เป็นสาเหต ุให้เกิดโรคเบาหวาน นอกจากนั้น ถ้ากินน้ำตาลมากโอกาสที่ ไขมันไตรกลีเซอรไรด์ในเลือดสูง ก็จะเพิ่มมากขึ้น อันเป็นสาเหตุทำให้เส้นเลือดแข็ง และมีโรคแทรกซ้อนตามมา คาร์โบไฮเดรทเชิงซ้อน เช่น ข้าว แป้ง ธัญญพืช (เผือก มัน) ซึ่งจะดีกว่าคาร์โบไฮเดรทเชิงเดี่ยว เนื่องจากจะทำให้ได้วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารเพิ่มขึ้น คาร์โบไฮเดรท ควรจะได้รับประทาน 55-60% ของพลังงานที่ได้รับต่อวัน เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่มันฝรั่ง ข้าวโพด มันเทศ เผือก ซึ่งในทางปฏิบัติควรได้รับวันละ 3-4 ถ้วยตวง

วิตามิน ซึ่งจำเป็นสำหรับเมตาโบลิสมของสารอาหารในร่างกายความต้องการวิตามินในผู้สูงอายุจะมีผลมาจาก

- ความต้องการอาหารและพลังงานลดลง

- การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม

- การย่อยอาหารถูกรบกวน

- การดูดซึมไม่มีประสิทธิภาพ

- ความสามารถในการเก็บสะสมลดลง การกำจัดออกสูง bottles and mortar.jpg

ซึ่งเหตุผลดังกล่าวอาจทำให้ ผู้สูงอายุได้รับวิตามินบางอย่างไม่เพียงพอ วิตามินที่สำคัญที่กลุ่มวิตามินบี คือ

B1 ซึ่งช่วยเสริมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรทไปใช้เป็นพลังงาน และมีผลต่อการทำงานของระบบประสาท

B2 เกี่ยวข้องในการหายใจของเซลล์ ช่วยรักษาความแข็งแรงของเยื่อบุต่าง ๆ ของร่างกาย

B6 ช่วยเสริมการนำโปรตีน คาร์โบไฮเดรทและไขมันไปใช้ประโยชน์ และจำเป็นในการสร้างเลือดและช่วยรักษาสภาพของผิวหนังให้เป็นปกติ

B12 ช่วยการสร้างโปรตีนและไขมัน และจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดเลือดไนอาซิน เสริมการนำคาร์โบไฮเดรท ไขมันและโปรตีนไปใช้

ประโยชน์ในร่างกาย กรดโฟลิคเกี่ยวข้องกับการสร้าง และการนำโปรตีนไปใช้ประโยชน์ มีความจำเป็นต่อ การสร้างเม็ดเลือดแดง

วิตามินบี มีอยู่ในอาหารจำพวกผักใบเขียว ข้าวซ้อมมือ ถั่วต่าง ๆ ตับ ไข่แดง

วิตามินดี ช่วยการดูดซึมแคลเซียม จึงมีส่วนสำคัญต่อการเจริญของกระดูกและฟัน ตามปกติร่างกายสามารถสังเคราะห์

วิตามินดีได้ โดยที่ผิวหนังเมื่อถูกแสงแดดจะไปเปลี่ยนสารที่อยู่ใต้ผิวหนังให้เป็นวิตามินดี สำหรับผู้สูงอายุ ความสามารถ ในการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพึ่งวิตามินดีจากอาหาร ซึ่งได้แก่ จำพวกอาหารทะเล ไข่ ตับ นมที่เสริมวิตามินดี ปลาที่กินทั้งกระดูก

วิตามินอี เป็นสารต้านออกซิเดชั่น คือเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายจากสารต่าง ๆ มีในน้ำมันพืช ถั่ว ธัญญพืชทั้งเมล็ด ปลา ไข่แดง ตับ ผักใบสีเขียว

วิตามินเอ ความสำคัญในการมองเห็น ช่วยให้เยื่อบุต่าง ๆ ของร่างกายแข็งแรง ทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ วิตามินเอจะถูกสะสม ในตับเป็นส่วนใหญ่ สำหรับคนที่สุขภาพดีจะยังคงมีการสะสมตลอดชีวิต

เบตาแคโรทีน คือสารสีแดงแสดและเหลือง ที่มีในผักและผลไม้ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ จัดเป็น สารต้านออกซิเดชั่น และพบว่าสามารถลดอัตราเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง โรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่เกิดจากการเสื่อมทำลาย เช่น ตาต้อ โรคหัวใจ ผักผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนอยู่สูง คือ ชนิดที่มีสีเหลือง หรือส้มจัด หรือเขียวเข้ม เช่น แครอท ฟักทอง ผักตำลึง

วิตามินซี มีความสำคัญป้องกันเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระเช่นเดี่ยวกับวิตามินเอ และวิตามินอี เพิ่มการดูดซึมเหล็ก มีมากในผักใบสีเขียว ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว

แร่ธาตุ มีความจำเป็นในการทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบโครงสร้างหรือมีส่วนร่วมในขบวนการเมตาบอลิสมของร่างกายที่สำคัญ

vegan1.jpgธาตุเหล็ก การขาดธาตุเหล็กในผู้สูงอายุ จะมีสาเหตุมาจาก การกินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ การสูญเสียเลือดเนื่องจาก โรคเรื้อรัง ซึ่งจะทำให้เป็นโรคโลหิตจาง ในอาหารมีมากในตับ เนื้อสัตว์ ไข่แดง และเลือดสัตว์

แคลเซียม ปริมาณแคลเซียมที่ควรจะได้รับ สำหรับผู้ใหญ่ประมาณ 800-1200 มิลลิกรัมซึ่ง ในประเทศไทย พบว่าคนไทยมีการกินแคลเซียม ประมาณวันละ 300 มิลลิกรัม ซึ่งไม่เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุที่เมื่อมีอายุมากขึ้น กระดูกจะบางลง ทำให้กระดูกเปราะและหักได้ง่าย โดยเฉพาะเพศหญิงในวัยหมดประจำเดือน จะมีการสลาย ของเนื้อกระดูกมาก เนื่องจากผลการ เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน แคลเซียมจะเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการ สร้างความหนาแน่นของกระดูกทำให้แข็งแรง การได้รับแคลเซียมเพียงพอ และสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก อาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีได้แก่ นม และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม นม 1 กล้อง จะมีแคลเซียมปริมาณ 300 มิลลิกรัม นอกจากนี้ แคลเซียมยังมีอยู่ในถั่วเมล็ดแห้ง เช่น เต้าหู้ เต้าฮวย ซึ่งใช้เกลือของแคลเซียม ในการเตรียม จำพวก ปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินได้ทั้งตัว กุ้งแห้ง กุ้งฝอย ปลาป่น ปลาซาดีน ที่กระดูกนิ่ม สามารถกินได้ทั้งตัว พวกผักใบสีเขียวเข้ม เช่น ยอดแค ยอดสะเดา ใบชะพูล ผักตำลึง ผักกวางตุ้ง ถั่วลันเตา ถึงแม้ว่า การดูดซึมแคลเซียมจากพืช จะไม่ดีเท่าจากสัตว์ก็ตาม แต่เป็นอาหารพื้นบ้านที่หาง่าย และราคาถูก

ธาตุอื่น ๆ ที่สำคัญคือ สังกะสี ซึ่งเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ก็มีแร่ธาตุอื่น ๆ เช่น ทองแดง โครเมียมฟลูออไรด์ ซีลิเนียม ซึ่งแหล่งอาหารของแร่ธาตุเหล่านี้คือ อาหารทะเล ไข่ ตับ ถั่ว เมล็ดพืช

สรุป

ในผู้สูงอายุความต้องการพลังงานจะลดลง เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของร่างกาย เช่น มีไขมันมากขึ้น และมีกล้ามเนื้อลดลง นอกจากนี้ การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ และกลุ่มผลิตฮอร์โมนจากต่อมต่าง ๆ จะน้อยลง เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ และตับอ่อน ระบบทางเดินอาหาร น้ำย่อยในกระเพาะลดลง การเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลง ทำให้มีอาการ  ท้องผูกมากขึ้น ดังนั้น ส่วนประกอบของอาหาร ที่มีคุณค่า จึงจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะในการเลือกอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ

อาหารโปรตีน ควรเลือกชนิดที่ย่อยง่าย เช่น ปลา ไก่ ถั่วต่าง ๆ

อาหารคาร์โบไฮเดรท ควรเลือดชนิดคาร์โบไฮเดรทเชิงซ้อน เช่น ข้าวซ้อมมือ ถั่ว แป้ง เผือก มันต่าง ๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลมาก

อาหารไขมัน ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันชนิดอิ่มตัว ที่ได้จากสัตว์ กะทิ อาหารที่มีปริมาณโคเลสเตอรอลสูง

วิตามินแร่ธาตุและกากใยอาหาร ควรรับประทานผัก ผลไม้ต่าง ๆ ให้มาก ๆ

หลักการจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

1. จัดเป็นรายบุคคล เนื่องจากความเคยชินกับอาหารต่าง ๆ ที่บริโภคการเปลี่ยนแปลงจะต้องค่อยเป็นค่อยไป

2. จัดอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลดไขมัน น้ำตาล เพิ่มผัก ผลไม้ (เพิ่มใยอาหารและวิตามิน)

3. จัดอาหารเป็น 4-5 มื้อต่อวัน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาระบบย่อยอาหาร

4. ดื่มน้ำให้เพียงพอ หรืออาจอยู่ในรูปแบบของซุปหรือต้มจืด

5. กระตุ้นให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

6. ลดการดื่มสุราและงดการสูบบุหรี่

7. ด้านจิตใจ เอาใจใส่ผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความอบอุ่น และมีความรู้สึกว่าชีวิตยังมีค่าอยู่

เอกสารอ้างอิง

1. อุรุวรรณ วลัยพัชรา ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กัลยา กิจบุญชู Ramathibodi Medical Journal (1991) Vol 14(1)

page 37-42

2. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ Ramathibodi Medical Journal (1988) Vol 11 (3) page 202-206

3. วิมล ศรีสุข ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาและอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ (2539) หน้า 132-150

 ดร.สุกัญญา ลินพิศาล หัวหน้าฝ่ายวิจัยชีวเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ความคิดเห็น
ค้นหา
กขามาส เรียบร้อย  - อาหารผู้สูงอายุ   |182.93.136.161 |2010-08-03 10:50:19
มารดาอายุ 61 ปี มารดามีโรคประจำตัวคือ ไต ไมเกรน กังวลใจเป็นบางครั้ง ขณะนี้ท่านอยู่บ้านคนเดียวลุกๆไปเยี่ยมสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ส่วนดิฉันก็สามเดือนครั้ง ดิฉันอยากให้สุขภาพของมารดาแข็งแรงอายุยืนจึงขอคำแนะนำด้วยคะ
หยกครับ  - แม่อ่อนแรง     |180.183.193.38 |2010-12-20 20:24:30
แม่ผมอายุ 84 แล้วครับ สุขภาพไม่ค่อยดี เหนื่อยง่าย ปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นประจำ ไม่สบายบ่อย บางครั้งเกิดอาการชาจนไม่มีเรื่ยวแรงจะขยับตัวเลย ผมกลัวว่าแม่จะเป็นอัมพฤก ผมอยากให้แม่มีสุขภาพดี และดีขึ้น แก้ไขเบื้องต้นยังไงครับ กับอาการชา ไม่มีเรียวแรง
มียาอะไร หรืออาหารเสริมอะไรบ้างครับ
จำกัดเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น ที่สามารถเขียนข้อความได้!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Reddit!Del.icio.us!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Yahoo!Ma.gnolia!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites! title=
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
eldercarethailand.com รวมข้อมูล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม เนอสซิ่งโฮม เนอร์สซิ่งแคร์
 
หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการให้บริการ ร้องทุกข์ได้ที่ สำ​นักงานคุ้มครอง​ผู้​บริ​โภค​ 02-6297048-52 ​เพื่อขอคำ​แนะนำ​ ​แนะนำ​ให้​ส่งจม​. ​ลงทะ​เบียนไปที่ศูนย์​แจ้ง​ให้​คืนเงินที่​โกงไป​ ​แล้ว​ก็จัดส่ง​ ​เอกสาร​ทั้ง​หมด​ ​เช่นพวกสัญญา​, ​ใบเสร็จรับเงิน​ ​(​ถ้า​มี) , ​ใบตอบรับจม​. ​ลงทะ​เบียน​, ​สำ​เนาบัตรของคนที่ศูนย์​ ​คุณคิดว่า​เอกสาร​ใด​สำ​คัญ​ และ​เกี่ยวข้องก็จัดส่ง​ให้​ส่งเอกสารไปที่​ ​สำ​นักงานคณะกรรมการคุ้มครอง​ผู้​บริ​โภค​ 78 ​ทำ​เนียบรัฐบาล​ ​ถ​.​ราชดำ​เนินนอก​ ​เขตดุสิต​ ​กรุงเทพ​ 10300 ​หรือ​เข้า​ไปดูข้อมูล​ใน​ web http://www.ocpb.go.th/index.asp
 
 *ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*
<span class="visitor_count">
    <script id="_wauelv">var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "db5gldbps187", "elv"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="//widgets.amung.us/small.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
    </span>