System Messages

noppajohn's picture

ปี 2563ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ย่านสามโคก ปทุมธานี ::Grandsire Home Care::

<<::Grandsire Home Care::>>

ผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับความเจ็บป่วยนั้นต้องการที่พึ่งพาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ซึ่งทั้งโรคและอาการเจ็บป่วยที่ประสบอยู่ต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากผู้ที่มีู้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับอาการนั้นๆซึ่งการดูแลต้องประกอบด้วยการดูแลทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจและได้รับความอบอุ่นดุจญาติมิตรในการดูแลซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ท่านเหล่านี้จะได้รับสิ่งเหล่านี้จากกลุ่มทีมงานของเราด้วยจิตที่มุ่งมั่นและความตั้งใจ
ของบุคคลากรทุกคน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งสิ้น
ดังนั้น Grandsire Home care จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ท่านสามารถไว้วางใจให้เรา
ได้ดูแลบุคคลสำคัญของคุณ เรามีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีองค์ความรู้ที่
จะดูแลบุคคลที่ท่านรักได้อย่างดีและมีความปลอดภัย เพราะเรา

บริการด้วยใจ ดูแลอย่างปลอดภัยด้วยความเป็นวิชาชีพ
และจิตใจที่โอบอ้อมอารีและมีคุณธรรมเพื่อหวังผลให้ท่านได้รับประโยชน์อันสูงสุด
Grandsire Home care

โทรติดต่อโดยตรงที่คุณจอม 087-9902312
>> http://www.grandsirehomecare.com/index.html
แผนที่ >> https://goo.gl/maps/7KYj57niu7L2

หากมีข้อสงสัย/สอบถาม
โทรติดต่อโดยตรงที่คุณจอม 087-9902312
(เปิดให้บริการตลอดเวลา :D)

ข้อมูลประกาศ
หมวดสินค้า: 
ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ (Nursing home)
ลงประกาศเพื่อ: 
รับจ้าง/บริการ
ผู้ลงประกาศ:
noppajohn
ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ: 
โดยพยาบาลวิชาชีพ K'กุ้ง 087-9902312 (เปิดให้บริการตลอดเวลา :D)
เบอร์โทร ติดต่อ: 
087-9902312
อีเมล: 
npj.yok@gmail.com
ข้อมูลสินค้า
ราคา: 
ติดต่อสอบถามเลยครับ
สภาพสินค้า: 
ใหม่