ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

1 post / 0 new
Last post
elderadmin
elderadmin's picture
Offline
ผู้ดูแลเว็บไซด์
Joined: 09/16/2011
ขอเชิญเขารวมการสัมมนา เตรียมความพรอมสู AEC สําหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ ฟรี

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

99 หมู 18 ถ.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 4000 โทรสาร 0 2986 9806
e-mail : info@ismed.or.th www.ismed.or.th

22 กุมภาพันธ 2556

ขอเชิญผูประกอบการสถานพักฟน/สถานฟนฟูสุขภาพ และสมาชิก Elder care Thailand
เขารวมการสัมมนา เตรียมความพรอมสู AEC สําหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ

ผูประกอบการสถานพักฟน/สถานฟนฟูสุขภาพ และสมาชิก Elder care Thailand

1. เอกสารแนะนํากิจกรรมในโครงการ 2. กําหนดการสัมมนาและแบบตอบรับ

ตามที่สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม
ไดรับมอบหมายจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ใหดําเนิน “โครงการเตรียมความ
พรอมผูประกอบการ SMEs ไทย เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Ready) สําหรับอุตสาหกรรมบริการ
เพื่อสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ AEC เห็นโอกาสการคาการ
ลงทุน สามารถยกระดับและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันรองรับการเขาสู AEC และมีการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือ เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนในอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ นั้น

สถาบันฯ รวมกับสมาคมการทองเที่ยวเชิงการแพทยไทย ไดกําหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ เตรียมความ
พรอมสู AEC สําหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อใหผูประกอบการโรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทาง
สถานพักฟน แพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก สปา/ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ผูผลิตอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย
โรงแรม การทองเที่ยว และลาม มีแนวทางในการเตรียมความพรอมกาวเขาสู AEC อยางมีศักยภาพ

โอกาสนี้สถาบันฯ ขอเชิญผูประกอบการสถานพักฟน/สถานฟนฟูสุขภาพ และสมาชิก Elder care
Thailand เขารวมการสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ทานสะดวก (ไมมีคาใชจาย-จํากัดสิทธิ์กิจการละ 2 ทาน-

รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยสงแบบตอบรับเขารวมการสัมมนาไดที่โทรสาร 0 2986 9806-7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมการสัมมนา เพื่อรวมเตรียมความพรอมสู AEC สําหรับ SMEs ใน
อุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชอทิพย วิเศษพงษพันธุ)
รักษาการผูอํานวยการฝายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประสานงานโครงการ :
โทร. 0 2564 4000 ตอ 3010 (คุณพิมพพร), 7302 (คุณน้ําทิพย) โทรสาร 0 2986 9806-7

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปนที่พึ่งของผูประกอบการและประชาชนอยางแทจริง”

 

 

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand