ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

1 post / 0 new
Last post
elderadmin
elderadmin's picture
Offline
ผู้ดูแลเว็บไซด์
Joined: 09/16/2011
คปก.จัดเวทีสาธารณะ แนวทางการพัฒนากฎหมายสัวสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายสวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ — ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องทองกวาว ชั้น ๑ โรงแรมทีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการดังนี้

 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. กล่าวเปิดสัมมนาโดย นางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

๐๙.๑๕-๑๑.๐๐ น. อภิปรายเวทีสาธารณะเรื่อง “แนวทางการพัฒนากฎหมายสวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุ” นำเสนอโดย

- นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

- นายชินชัย ชี้เจริญ * รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สสส.)

- ศ.ดร. วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รศ.ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง *
ดำเนินการอภิปรายโดย คุณสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยน โดยแบ่งเป็น ๓ ประเด็น
- สิทธิประโยชน์
- กลไกการบริหาร
- การเงินการคลัง
๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. สรุปเวทีสาธารณะ
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการสัมมนา
*วิทยากร อยู่ระหว่างการประสานงาน
ติดต่อ:

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย : OFFICE OF LAW REFORM COMMISSION OF THAILAND อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น๑๙ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร.๐ ๒๕๐๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๗๘ โทรสาร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๗๔

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand