ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

พม.เตรียมร่างแผนดูแลผู้สูงอายุ หวังบังคับใช้จริงจัง

พม.เตรียมร่างแผนดูแลผู้สูงอายุ หวังบังคับใช้จริงจัง

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดมความเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ เพื่อให้สถานรับดูแลผู้สูงอายุของเอกชนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใน 6 ด้าน โดยจะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำเป็นข้อกำหนดหนึ่งในการยื่นขอจดทะเบียนเปิดสถานรับดูแลผู้สูงอายุ

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ ที่จะจัดทำเป็นมาตรฐานเพื่อออกเป็นกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เปิดสถานรับดูแลผู้สูงอายุ หลังพบว่า ที่ผ่านมามีสถานประกอบการหลายแห่งดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ

นายโอภาส พลวิชยากิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กล่าวว่า สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้หลายครอบครัวไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุจึงเลือกใช้บริการจากเอกชน ซึ่งการจัดทำมาตรฐานนี้ จะเป็นแนวทางการจัดการ โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อนำมาตรฐานดังกล่าวไปเป็นข้อกำหนดหนึ่งในการยื่นขอจดทะเบียนเปิดสถานรับดูแลผู้สูงอายุของเอกชน

ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือน ในการจัดทำร่างดังกล่าวก่อนออกเป็นกฎกระทรวงได้ นอกจากนี้ยังเตรียมศึกษาเพื่อจัดทำร่างกฎหมายมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อบังคับใช้อย่างจริงจัง

ในส่วนของผู้ดูแลผู้สูงอายุ แม้ขณะนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ที่จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม 420 ชั่วโมง แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ยอมรับว่า คนดูแลผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอ จึงเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากการดูแลโดยชุมชนจะส่งผลดีต่อจิตใจผู้สูงอายุมากกว่า รูปแบบของสถานสงเคราะห์หรือสถานรับดูแล

สำหรับมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 6 มาตรฐาน ได้แก่ อาคารสถานที่ ต้องจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมเช่นเดินทางเข้าสู่แหล่งชุมชน และสถานพยาบาลได้สะดวก ทางเดินภายในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1เมตร 50 เซนติเมตร มาตรฐานห้องพักอาศัย ระดับพื้นที่จะต้องเป็นระนาบเดียวกันไม่มีธรณีประตู ประตูกว้างไม่ตำกว่า 90 เซนติเมตร การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในห้องไม่ต่ำกว่า 15 ตารางเมตรขึ้นไป มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องสะอาดตามสุขลักษณะ/ มาตรฐานผู้ให้บริการ มีอายุไม่ต่ำกว่า 25ปีบริบูรณ์และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 420 ชั่วโมง มาตรฐานการจัดการ ต้องจัดทำข้อมูลส่วนตัวของผู้อาศัย ทั้งข้อมูลของญาติ สุขภาพ /และสุดท้ายมาตรฐานการบริการ เจ้าหน้าที่ต้องสามารถประสานงานและช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที

ขอบคุณข่าวจาก ไทยพีบีเอส วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand