ฟ้าใสโฮมแคร์  ลาดพร้าว 101

น้ำใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้น และ ดูแลผู้สูงอายุ

วีไอพี เนอร์สซิ่งโฮม นวมินทร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ริณท์ลาภัสร์

ผลสำรวจพบผู้สูงอายุในไทยยังทำงานกว่า 3.2 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ (17/4/2012)

 

66717_n20110803190911_165797[1].jpg
 

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยภาวะการทำงานของผู้สูงอายุของไทย ปี 2554 พบว่า ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีของประเทศไทย ที่มีอยู่ทั้งหมด 8.3 ล้านคน เป็นผู้ที่ทำงานกว่า 3.2 ล้านคน

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยภาวะการทำงานของผู้สูงอายุของไทย ปี 2554 พบว่า ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีของประเทศไทย ที่มีอยู่ทั้งหมด 8.3 ล้านคน เป็นผู้ที่ทำงานกว่า 3.2 ล้านคน ส่วนใหญ่ทำงานในฐานะแรงงานนอกระบบถึง 2.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ทำงานที่ไม่ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากการทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นแรงงานในระบบ ที่มีจำนวนเล็กน้อยเพียง 310,000 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ คือ ด้านการขายร้อยละ 25.4 รองลงมาเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าร้อยละ 16.7 พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าร้อยละ 16.4 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและประมงร้อยละ 11.8 และผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการร้อยละ 10.6

ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและประมงร้อยละ 67 รองลงมาเป็นพนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าร้อยละ 19.9 และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าร้อยละ 6.8

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงค่าจ้างและเงินเดือนของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบพบว่า โดยภาพรวมมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 12,609 บาท ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคการค้าและบริการได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดประมาณ 18,417 บาท รองลงมาภาคการผลิต 7,381 บาท และภาคเกษตรกรรม 4,427 บาท ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบมีค่าจ้างเฉลี่ย 3,833 บาทเท่านั้น โดยในภาคการผลิตได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดประมาณ 4,754 บาท รองลงมาเป็นภาคการค้าและการบริการประมาณ 3,898 บาท ขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ภาคเกษตรกรรมได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่สุดประมาณ 3,464 บาท

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

ผู้เสนอ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล

 

*ข้อความที่เป็นโฆษณาทั้งหมดใน eldercarethailand.com ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ กรุณารวบรวมข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเลือก ทาง Elder Care Thailand ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของทางศูนย์ดูแลฯ ใด ๆ ทั้งสิน*

Copyright © 2011 ข้อมูล ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ Eldercarethailand. Designed by eldercarethailand